กำหนดการพระประวัติจองเจ้าภาพสวดอภิธรรม คีตธรรมส่งเสด็จติดต่อสอบถามรูปภาพ

กำหนดการบำเพ็ญกุศล ครบ ๒ ปี สิ้นพระชนม์ฯ

สำนักงานอำนวยการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
คณะแดงบวร วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘  โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘
เว็บไซต์ : www.watbowon.com อีเมล์: somdej0310@hotmail.com

เข้าเว็บไซต์วัดบวรนิเวศวิหาร

งานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)