กำหนดการ

บำเพ็ญกุศลในวาระ ครบ ๒๐๐ ปี วันประสูติ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

วันที่  ๑๓-๑๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒

ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร   กรุงเทพมหานคร

แด็ด14.tif

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

พิธีสวดพระพุทธมนต์

เวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา          -  พระสงฆ์ ๒๐ รูป ที่จะสวดพระพุทธมนต์ขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ์

เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา            -  ประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์

                                                -  จุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ ๖

                                                -  จุดธูปเทียนสักการะพระรูป

                                                   สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

                                                   สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

                                                   สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

 

                -  ประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

                                                   กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

-  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

                                                -  ประธานสงฆ์ให้ศีล

                                                -  เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

                                                -  พระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดพระพุทธมนต์จบแล้ว

                                                -  เจ้าหน้าที่ลาดพระภูษาโยง

                                                -  ประธานพิธีทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์

                                                -  พระสงฆ์สดับปกรณ์

                                                -  พระที่สวดพระพุทธมนต์อนุโมทนา

                                                -  ประธานพิธีกรวดน้ำถวายพระกุศล สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

                                                   กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

 

พิธีสดับปกรณ์                     -  พระสงฆ์ ๒๐๐ รูป สดับปกรณ์

                                                -  พระสงฆ์ ๒๐ รูป ชุดแรก ขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ์

                                                -  เจ้าหน้าที่ลาดพระภูษาโยง

                                                -  ประธานพิธีทอดผ้าไตร

                                                -  พระสงฆ์สดับปกรณ์

                                                -  พระสงฆ์ที่สดับปกรณ์ชุดแรกอนุโมทนา

                                                -  ประธานพิธีกรวดน้ำถวายพระกุศล สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

                                                   กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

                                                -  พระสงฆ์ที่เหลือ ขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ์สดับปกรณ์โดยลำดับ

 

พิธีเปิดนิทรรศการ              พระประวัติ  พระศาสนกิจ  พระเกียรติคุณ  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

                                                กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์  ณ ตำหนักล่าง

                                                -  ประธานพิธีตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ

                                                -  จุดธูปเทียนสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า

                                                    กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์  ณ ภายในห้องจัดนิทรรศการ

                                                -  ชมนิทรรศการ ครบ ๒๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

                                                   กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์  ตามอัธยาศัย

 

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา          -  ประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์

                                                -  จุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ ๖

                                                -  จุดธูปเทียนสักการะพระรูป

   สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

                                                   สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

                                                   สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

                                                -  พระธรรมกิตติวงศ์ ขึ้นนั่งยังธรรมมาสน์

                                                -  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

                                                -  พระธรรมกิตติวงศ์ ให้ศีล

                                                -  ประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

                                                   กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สำหรับพระอัฐิทรงธรรม

                                                -  เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม

                                                -  พระธรรมกิตติวงศ์ แสดงพระธรรมเทศนาจบแล้ว ขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ์

                                                -  ประธานพิธี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมบูชาเทศน์

                                                -  เจ้าหน้าที่ลาดพระภูษาโยง

                                                -  พระธรรมกิตติวงศ์ สดับปกรณ์

                                                -  พระธรรมกิตติวงศ์ อนุโมทนา

                                                -  ประธานพิธีกรวดน้ำถวายพระกุศล สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

   กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

-  พระสงฆ์ ๒๐ รูป ที่จะเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ์

                                                -  เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

                                                -  พระสงฆ์ ๒๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว

 

เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา             -  ประธานพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์

                                                -  แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร

                                                   ประมาณ ๑๕๐ รูป

                                                -  ประธานพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์

                                                -  พระสงฆ์อนุโมทนา

                                                -  ประธานพิธีกรวดน้ำถวายพระกุศล สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

                                                   กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

                                                -  ประธานพิธีกราบพระรัตนตรัย และที่หน้าพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

                                                   กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

                                                -  เป็นเสร็จพิธี

 

แด็ด14.tif