พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

     

พระประวัติ
ราชสกุลวงศ์ทรงพระเยาว์
ทรงบรรพชาอุปสมบท
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารพระศาสนกิจพิเศษพระราชพิธีทรงผนวชพระราชพิธีทรงผนวช
พระราชพิธีทรงผนวชพระราชพิธีทรงลาผนวชการสิ้นพระชนม์

 

วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๒