ทรงบรรพชา

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ มีพระชนมายุเจริญขึ้น ทรงบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีพระพรหมมุนี (เหมือน สุมิตฺโต) วัดบรมนิวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในขณะนั้น ทรงดำรงพระยศเป็นกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เป็นพระอาจารย์ปกครอง และทรงศึกษาพระปริยัติธรรมกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเข้าแปลพระปริยัติธรรมครั้งแรกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ ทรงแปลเป็นเปรียญ ๕ ประโยค เมื่อยังเป็นสามเณร

 

 

 

 

 

 

พระรูปขณะทรงเป็นสามเณร