พระพรหมมุนี
 (วิชมัย ปุญฺญาราโม ป.ธ.๖)
 

พระพรหมมุนี เกิดในสกุล บุญมาก เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๒ ณ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โยมบิดาชื่อกริ่ม โยมมารดาชื่อพริ้ง

         พ.ศ. ๒๔๗๖ บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ตำบลวัดเครือวัลย์ อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี โดยมีพระเมธาธรรมรส (เสาร์) วัดพิชัยญาติการาม ธนบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๔๘๒ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (แต่ครั้งทรงดำรงพระสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์) ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์

          การศึกษา ในเบื้องต้นสำเร็จชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ การศึกษาพระปริยัติธรรม สอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ณ สำนักวัดบวรนิเวศวิหาร 

สมณศักดิ์

                    พ.ศ. ๒๔๙๘     เป็นพระราชาคณะสามัญที่ พระปัญญาภิมณฑ์มุนี

                    พ.ศ. ๒๕๐๓     เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชกวี

                    พ.ศ. ๒๕๐๘     เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวราภรณ์

                    พ.ศ. ๒๕๑๖      เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมดิลก

                    พ.ศ. ๒๕๓๒    เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระพรหมมุนี

ตำแหน่งหน้าที่ทางการคณะสงฆ์

                    เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

                    เป็นเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยุต)

                    เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

                    เป็นกรรมการคณะธรรมยุต

                    เป็นพระอุปัชฌาย์

                    เป็นกรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

                    เป็นประธานกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร

                    เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

                    เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย 

           พระพรหมมุนี มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  สิริอายุได้๗๔ ปี สำนักอยู่ ณ กุฏิแพ คณะเขียวรังษี