พระเทพวิสุทธิญาณ
 (อุบล นนฺทโก ป.ธ.๙)
 

พระเทพวิสุทธิญาณ เกิดในสกุล นนทภักดิ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ณ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โยมบิดาชื่อคลิ้ง โยมมารดาชื่อหนูเพ็ง

                .. ๒๔๙๑ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดมเหยงคณ์ ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระราชไพศาลมุนี (ครั้งเป็นพระครูไพศาลฯ) วัดท่าโพธิ์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์

                การศึกษา ในเบื้องต้นสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาพระปริยัติธรรม สอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดบางพระ ต่อมาย้ายเข้ามาศึกษา ณ สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค

 

สมณศักดิ์  .. ๒๕๑๓          เป็นพระราชาคณะสามัญที่ พระศรีวิสุทธิญาณ

                    พ.ศ. ๒๕๓๒        เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิสุทธิญาณ

                    พ.ศ. ๒๕๓๕        เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวิสุทธิญาณ

ตำแหน่งหน้าที่ทางการคณะสงฆ์

                เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

                เป็นกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร

                เป็นครูปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

                เป็นกรรมการตรวจธรรมและบาลีสนามหลวง

                เป็นกรรมการแผนกตำราของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย

งานรจนาหนังสือที่เป็นตำราทางพระพุทธศาสนา

                พุทธประวัติสังเขปและศาสนพิธีสังเขป

                คู่มือเรียงความแก้กระทู้ธรรมและคู่มือเบญจศีล-เบญจธรรม

                ข้อควรจำในวินัยมุขเล่ม ๑

                ประวัติอนุพุทธสังเขป ๙๙

                วินัยของพระภิกษุ ที่ประชาชนควรทราบ

                จิตตภาวนา ตามนัยแห่งสติปัฏฐานสูตร

                กวีนิพนธ์ เทิดพระเกียรติ

                บทดอกสร้อยชมสวน

                มงคลชีวิตคำกลอน ฯลฯ

                พระเทพวิสุทธิญาณ  ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๔๒ ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขณะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดตราด สิริอายุได้ ๗๑ ปี พรรษา ๕๑  สำนักอยู่ ณ กุฏิรามเดชะ คณะสูง