พระญาณวโรดม
 (สนธิ์ กิจฺจกาโร ป.ธ.๕)
 

            พระญาณวโรดม เกิดในสกุล มั่งเรือน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม  พ.ศ.๒๔๔๒  เวลา ๐๑.๐๐ น. ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน ณ บ้านเหนือปากคลองบางขวาง ตำบลตะนาวศรี (สวนใหญ่)  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี โยมบิดาชื่อแสง โยมมารดาชื่อคล้าม เป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำนวน ๓ คน การศึกษาในเบื้องต้นจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๒ โรงเรียนวัดบางขวาง จังหวัดนนทบุรี

                พ.ศ. ๒๔๕๗ บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบางขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีพระวิเชียรมุนี วัดบุปผาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗

                พ.ศ. ๒๔๖๒ อุปสมบท ณ  พัทธสีมาวัดบางขวาง มีพระครูธรรมสารวิจิตร (ญาณเตโช) วัดมัชฌันติการาม เป็นพระอุปัชฌาย์  พระครูสีลาภิรม (ธมฺมธโร) วัดบางขวาง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๒

                ในระหว่างพำนักอยู่ ณ วัดบางขวางนั้น ได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหาร โดยเดินทางไปกลับทางเรือทุกวันเป็นประจำหลายปี ต่อมาถึง พ.ศ.๒๔๗๔ จึงได้ย้ายมาศึกษาต่อ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในสมัยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ครั้งยังทรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ทรงครองวัด จนสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม ๕ ประโยค

 

สมณศักดิ์

                พ.ศ. .........              เป็นพระครูพุทธมนต์ปรีชา

                พ.ศ. ๒๔๙๑          เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระสาธุศีลสังวร

                พ.ศ. ๒๔๙๙         เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชกวี

                พ.ศ. ๒๕๐๒         เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพญาณกวี

                พ.ศ. ๒๕๐๙          เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมโสภณ

                พ.ศ. ๒๕๑๖          เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระญาณวโรดม

ตำแหน่งหน้าที่ในการคณะสงฆ์

                พ.ศ. ๒๔๙๘         เป็นหัวหน้าคณะวินัยธร (ธรรมยุต) ชั้นต้น ภาค ๑ และ

                                                รักษาการ ภาค ๒,๖

                พ.ศ. ๒๕๐๓         เป็นคณะกรรมการพิจารณาคำร้องในคณะสงฆ์

                พ.ศ. ๒๕๐๗         รักษาการเจ้าคณะจังหวัดธนบุรี-นนทบุรี-ปทุมธานี-ชัยนาท (ธรรมยุต)

                พ.ศ. ๒๕๑๕         เป็นเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยุต)

พระญาณวโรดม แต่ครั้งยังมีสมณศักดิ์ที่พระสาธุศีลสังวร เป็นผู้หนึ่งที่ได้สนองพระเดชพระคุณในพระกรณียะต่าง ๆ เมื่อคราวทรงผนวชแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน พุทธศักราช ๒๔๙๙

พระญาณวโรดม มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เวลา ๐๒.๒๐ น.    ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุได้ ๘๔ ปี  สำนักอยู่ ณ หอสหจร คณะตำหนัก