กำหนดการบำเพ็ญกุศล ครบ ๒ ปีฯกำหนดการทำบุญตักบาตร ๓  ต.ค.กำหนดการปฏิบัติธรรม ญาณสังวรบูชา

ภาพงานบำเพ็ญกุศลฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระศพฯ

    ๑. พระโสภณคณาภรณ์    โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๕-๕๗๕๔
    ๒. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์  
 โทรศัพท์ ๐๘-๘๘๖-๐๙๑๐

ติดต่อออกโรงทานได้ที่ 

    ๑.พระวันสรรค์ ชุติสโร  โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๗๓-๖๘๐๕
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานอำนวยการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
คณะแดงบวร วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘  โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘
เว็บไซต์ : www.watbowon.com อีเมล์: somdej0310@hotmail.com

หน้าหนัก