พระประวัติกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพฯเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
คีตธรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์งานบำเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี สิ้นพระชนม์ฯ


หน้าหนัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานอำนวยการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
คณะแดงบวร วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘  โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘
เว็บไซต์ : www.watbowon.com อีเมล์: somdej0310@hotmail.com