สมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 

     คณะเหลืองรังษี แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของวัดรังษีสุทธาวาสซึ่งในปี พุทธศักราช๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โปรดให้รวมวัดรังษีสุทธาวาสเข้าในวัดบวรนิเวศเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม โดยเรียกส่วนที่เป็นวัดรังษีสุทธาวาสเดิมว่า "คณะรังษี" สืบมาจนถึงปัจจุบัน ลำดับการก่อสร้างอาคารสำคัญของคณะมีดังนี้
 

    พุทธศักราช ๒๔๗๘ หม่อมเจ้าหญิงคอยท่า ปราโมช ทรงสร้างกุฏิตึก ๓ ชั้น หลังคาเป็นดาดฟ้าเทคอนกรีตถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ครั้งทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต) ตั้งชื่อว่า "ตึกคอยท่า ปราโมช" โดยได้รื้อกุฏิไม้ที่ปลูกอยู่ในที่จะสร้างเดิมออกไปปลูกที่ใหม่ ตึกคอยท่า ปราโมช นี้เป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ และได้เคยใช้เป็นที่ศึกษาสมาธิกรรมฐานให้แก่ชาวต่างประเทศผู้สนใจอีกด้วย พุทธศักราช ๒๔๗๙ เหม ไกรฤกษ์ สร้างกุฏิตึก ๒ ชั้นถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ตั้งชื่อว่า "ตึกเหม ไกรฤกษ์" ซึ่งได้ปรับปรุงในครั้งการบูรณะหมู่กุฏิคณะรังษีทั้งหมดเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๒๗ ครั้งเมื่อพระครูพิศาลวินัยวาท (สังข์ สุหโท) ผู้พำนักมรณภาพลงทางวัดจึงได้ปรับปรุงและใช้พื้นที่ชั้นล่างเป็นที่ทำการสำนักเลขานุการเจ้าอาวาส ในปัจจุบันเป็นที่ทำการสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
 

     ปัจจุบันตำหนักคอยท่า ปราโมช เป็นที่ประทับ และทรงงานของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ผู้ทรงเป็นเจ้าคณะ