วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานาคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๒
    


   

   พระพุทธไสยา ยาวแต่พระบาทถึงพระจุฬา ๖ ศอกคืบ ๕ นิ้ว พระรัศมี ๑ คืบ เป็นพระศิลาโบราณสมัยสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ โปรดให้เชิญมาจากวัดพระพายหลวง เมืองสุโขทัย แต่ครั้งยังทรงผนวช สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงแสดงไว้ในหนังสือพระพุทธรูปสำคัญว่า มีลักษณะงามกว่าพระพุทธรูปไสยาองค์อื่นๆ ทั้งหมด

   
 แต่เวลาเมื่อเชิญมานั้น ยังไม่ได้สร้างวิหารนี้ น่าจะประดิษฐานไว้ในมุขหลังพระอุโบสถแทนพระพุทธชินสีห์ เพราะมีกล่าวว่า "เชิญพระพุทธไสยาเข้าไว้แทน" และไม่มีพระไสยาองค์อื่นนอกจากองค์นี้เมื่อถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญพระอัฐิส่วนหนึ่งมาบรรจุไว้ในฐานพระพุทธไสยานี้


วิหารพระศาสดา
 

หมายเหตุ:  พระพุทธไสยา ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในวิหารพระศาสดา และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะบูชาได้เฉพาะวันสำคัญทางศาสนาหรือที่ทางวัดกำหนดเท่านั้น

วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๒ โทรสาร. ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๒