วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานาคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๒
    


   
พระพุทธสุวรรณเขต
เป็นพระประธานองค์ใหญ่ คนทั่วไปเรียก "พระโต" หรือ "หลวงพ่อเพชร" สมเด็จพระบวรราชเจ้าผู้ทรงสร้างวัดบวรวินิเวศวิหาร ได้ทรงอัญเชิญพระพุทธรูปพระองค์ใหญ่มาจากวัดสระตะพาน เมืองเพชรบุรี มาประดิษฐานเป็นพระประธาน หันพระพักตร์ออกมาทางด้านหน้าของพระอุโบสถ พระพุทธรูปวัดสระตะพานองค์นี้ เป็นพระหล่อ หน้าพระเพลา (ตัก) ๙ ศอก ๒๑ นิ้ว เป็นพระพุทธรูปโบราณ เรียกว่า พระโต แต่ นายอ่อน เจตนาแจ่ม ผู้รักษาพระอุโบสถเล่าว่า เคยได้ยินสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานิศรานุวัดติวงศ์ ตรัสกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสว่า "พระโตองค์นี้ ชาวพื้นเมืองเรียกกันว่า "หลวงพ่อเพชรๆ" ชื่อท่านมีอยู่แล้วว่า "พระสุวรรณเขต" ไม่เรียก เมื่อเชิญมา รื้อออกเป็นท่อนๆ ตามรอยประสานเดิม อัญเชิญลงแพ มาคุมเข้าเป็นองค์เดิมอีก ลักษณะที่คุมเข้าใหม่เป็นฝีมือของช่างกรุงเทพฯ โดยมาก แต่ยังพอสังเกตได้ว่าเดิมเป็นลักษณะพระขอม พระศกของพระพุทธรูปนี้ เดิมโตอย่างของพระพุทธชินสีห์ พระยาชำนิหัตถการ นายช่างกรมพระราชวังบวรฯ เลาะออกเสีย ทำพระศกของพระโตนี้ใหม่ด้วยดินเผาให้เล็ก ตามที่เห็นว่างามในเวลานั้น ประดับเข้าที่แล้วลงรักปิดทอง พระองค์ใหญ่ มีพระสาวกใหญ่นั่งคู่หนึ่ง หน้าตักสองศอกถ้วนเป็นพระปั้น

หมายเหตุ: พระพุทธสุวรรณเขต (องค์ด้านหลัง)  ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะบูชาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗-๐๐ น.

วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๒ โทรสาร. ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๒