ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา
Track1.mp3
Track2.mp3
Track3.mp3

Track4.mp3

 

 
      ......................................................................................................................

  

 

 

 


ประมวลภาพ
งานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ภาพชุดที่ ๑ (๑ ต.ค.๕๒)
ภาพ
ชุดที่ ๒ (๒ ต.ค.๕๒)
ภาพ
ชุดที่ ๓ (๓ ต.ค.๕๒)

สำนักงานวัดบวรนิเวศวิหาร  ศาลาเขียว หน้าศาลา ๑๕๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๒ โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๒