ไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์
พระประวัติของของสังฆราช.PDF เป็นพระประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่มีรายละเอียดที่สมบูรณ์ที่สุด 5 M.

พระประวัติย่อ.doc
เป็นพระประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉบับย่อ 40 KB.
ประวัติวัดบวรนิเวศวิหาร ประวัติวัดบวรนิเวศวิหาร 248 แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 51 KB.
สมณฐานันดรศักดิ์ ประวัติความเป็นมาของตำแหน่งสมณศักดิ์ทางพระพุทธศาสนา 111 KB
พระรูป เป็นไฟล์งานพระรูปของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกในพระอิริยาบทต่าง ๆ จำนวนกว่า ๕๐ รูป ซึ่งสามารถนำไปปรับแต่งและเผยแพร่ได้ 91 M
พระรูป2 เป็นพระรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉาย
กำหนดการงาน กำหนดการงานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระสังฆราช 
Update ล่าสุดวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒

หมายเหตุ
: ไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปแล้วนี้ สามารถนำไปดัดแปลงแก้ไขและเผยแพร่ได้