สมเด็จพระเทพรัตนฯเสด็จฯงานครบ 200 ปี วันประสูติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (9 of 29)


[First] [Prev] [Index] [Next] [Last]
 
IMG_8603
IMG_8603
 
[First] [Prev] [Index] [Next] [Last]