สมเด็จพระเทพรัตนฯเสด็จฯงานครบ 200 ปี วันประสูติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_8538
500 X 333
39 KB
IMG_8541
500 X 333
41 KB
IMG_8546
500 X 333
41 KB
IMG_8563
500 X 333
33 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_8572
500 X 333
37 KB
IMG_8578
500 X 333
36 KB
IMG_8587
500 X 333
38 KB
IMG_8597
500 X 333
32 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_8603
500 X 333
38 KB
IMG_8608
500 X 333
33 KB
IMG_8614
500 X 333
29 KB
IMG_8624
500 X 333
43 KB
 
    [Next] [Last]