สมเด็จพระเทพรัตนฯเสด็จฯงานครบ 200 ปี วันประสูติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์


[First] [Prev]    
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_8725
500 X 333
25 KB
IMG_8728
333 X 500
26 KB
IMG_8817
500 X 333
40 KB
IMG_8819
500 X 333
35 KB
Click to enlarge
IMG_8872
500 X 333
33 KB
 
[First] [Prev]