งานบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๑
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันสวรรคต ครบ ๑๔๓ ปี

ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร