กำหนดการวันวิสาขบูชา วัดบวรนิเวศวิหาร
วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร


  กำหนดการ    
 
       
เวลา  ๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์  ๔ รูป สวดพุทธาภิเษก ท้องภาณ   
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ทำวัตรเช้า  
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเทพสารเวที แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เรื่องไตรสิกขา  
เวลา ๑๐.๓๐ น.

พุทธศาสนิกชน ถวายภัตตาหาร/สังฆทาน แด่พระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร

 
เวลา ๑๒.๐๐ น.

พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพุทธาภิเษก ท้องภาณ

 
เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระสงฆ์ สวดพระปาฏิโมกข์

 
เวลา ๑๔.๐๐-
๑๗.๐๐ น.

พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพุทธาภิเษก ท้องภาณ

 
เวลา ๑๗.๐๐ น.

พระครูวิสุทธิธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร อารัมภบทเรื่องวันวิสาขบูชา

สอนศิษย์วัด  แล้วนำเวียนเทียน

 
  -

พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพุทธาภิเษก ท้องภาณ จนถึงเวลาที่พระภิกษุสามเณรลงประชุมไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเย็น

 
เวลา ๑๙.๐๐ น.

พุทธศาสนิกชน ถวายดอกไม้ - ธูปเทียน แด่พระเทพสารเวที ผู้แทนเจ้าอาวาส  ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

 
  -

พระเทพสารเวที ผู้แทนเจ้าอาวาส นำไหว้พระ สวดมนต์

 
เวลา ๒๐.๐๐ น.

พระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร  เวียนเทียน

 
  -

พระราชวิสุทธิญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร อารัมภบทเรื่องวิสาขบูชาแก่พุทธศาสนิกชน ก่อนเวียนเทียน

 
  -

พุทธศาสนิกชน เวียนเทียน

 
  -

ถวายน้ำปานะ แด่พระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร ณ ศาลาแดง

 

                                                        แสดงพระธรรมเทศนา ๘ กัณฑ์

 
เวลา ๒๒.๐๐ น.

กัณฑ์ บอกศักราช แสดงโดย พระเทพสารเวที

 
เวลา ๒๓.๐๐ น.

กัณฑ์ ปูชากถาและชาติกถา  แสดงโดย พระเทพปริยัติวิมล

 
เวลา ๐๐.๐๐ น.

กัณฑ์ ทุกกรกิริยาและอภิสัมโพธิ แสดงโดย พระธรรมวราจารย์

 
เวลา ๐๑.๐๐ น.

กัณฑ์ เทศนาธิฐานและธัมมจักกัปปวัตนสูตร แสดงโดย พระราชสุมนต์มุนี

 
เวลา ๐๒.๐๐ น.

กัณฑ์ อนัตตลักขณสูตร  แสดงโดย พระราชพุทธิมุนี

 
เวลา ๐๓.๐๐ น.

กัณฑ์ อาทิตตปริยายสูตร แสดงโดย พระมหานายก

 
เวลา ๐๔.๐๐ น.

กัณฑ์ นิพพานกถา  แสดงโดย พระสุทธิสารเมธี

 
เวลา ๐๕.๐๐ น.

กัณฑ์ เอตตาวตา แสดงโดย พระราชวิสุทธิญาณ

 
  -

รับศีลปี

 
  -

ทำวัตรเช้า

 
  -

รับแจกน้ำพระพุทธมนต์วิสาขบูชาจากพระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร

 
  -

เป็นเสร็จพิธี

 

      ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุก ๆ ท่านร่วมไหว้พระสวดมนต์ เวียนเทียน และร่วมปฏิบัติบูชาถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองสัมพุทธชยันตี ๒๖ ศตวรรษ แห่งพระพุทธศาสนา
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร  ตามกำหนดการนี้โดยทั่วกัน
    

สำนักงานวัดบวรนิเวศวิหาร
๐๒-๒๘๑-๕๐๕๒

 
 
  [Prev] [Next]