พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ ป.ธ.๖) วัดบวรนิเวศวิหาร

 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ ป.ธ.๖) เกิดในตระกูลพรหมพันธุ์ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๗๗ ณ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โยมบิดาชื่อครวญ โยมมารดาชื่อ กวั้ง

พ.ศ. ๒๔๙๒ บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดมหิสสราราม โดยมีพระครูบริหารสังฆกิจ (เต้ง) เป็นพระอุปัชฌาย์ อยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นโทแล้วลาสิกขา พ.ศ. ๒๔๙๘ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดเกาะจาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูโพธาภิรามุนี วัดสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษา ในเบื้องต้นจบการศึกษาชั้นมัธยม ๑ จากโรงเรียนปากพนังวิทยา อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  การศึกษาพระปริยัติสอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดเกาะจาก สอบได้เปรียญ ๖ ประโยค ณ สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

 

สมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๒๐

เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระโสภณคณาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๓๓

เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชธรรมนิเทศ

พ.ศ. ๒๕๔๒

เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพดิลก

๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓

เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมเมธาภรณ์