กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนาประจำวันธัมมัสสวนะ
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙
 
 เวลา ๐๙.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น.เวลา ๑๕.๐๐ น.เวลา ๑๙.๐๐ น.
 

เวลา ๐๙.๐๐ น.