การบรรพชาอุปสมบท

    

การบวช
กำหนดการบวช
ใบสมัครบวช
บทสวดขานนาค
ขั้นตอนการบวช
ข้อปฏิบัติของพระภิกษุใหม่
บทสวดขานนาค MP3
การลาสิกขา

  คำว่า บวช มาจากภาษาบาลีว่า ปะวะชะ แปลว่า เว้น ได้แก่ งดเว้นในสิ่งที่ควรงดเว้น คือ เว้นจากกิจบ้านการเรือนมาบำเพ็ญเพียรทำกิจพระศาสนา
        การบวชนั้น  ถ้าเป็น สามเณร เรียก บรรพชา  ถ้าเป็น พระภิกษุ เรียก อุปสมบท

การบวช มี ๓ อย่าง คือ

 • พระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยทรงพระดำรัสว่า จงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมเรากล่าวดีแล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อพ้นจากทุกข์โดยชอบเถิด เรียก เอหิภิกขุอุปสัมปทา
 • พระสาวกบวชให้ ด้วยเปล่งวาจาว่า พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นี้เรียก ติสรณคมนูปสัมปทา แปลว่า อุปสมบทโดยการเข้าถึงพระรัตนตรัย
 • พระสงฆ์ ๕-๑๐ รูป รวมทั้งพระอุปัชฌาย์บวชให้ด้วยการสวดญัตติ ๑ ครั้ง อนุสาวนา ๓ ครั้ง รวมเป็น ๔ ครั้ง เรียก ญัตติจตุตถกรรมวาจ การบวชข้อที่ ๓ นี้ เป็นการบวชที่ทำอยู่ในปัจจุบัน
   

  คนที่ไม่อนุญาตให้บวช

  • คนมีอายุไม่ครบ

  • คนทำความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน

  • คนหลบหนีราชการ

  • คนมีคดีค้างในศาล

  • คนถูกตัดสินจำคุกฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญ

  • คนถูกห้ามอุปสมบทโดยเด็ดขาด

  • คนมีโรคติดต่อ

  • คนมีอวัยวะพิการ ไร้ความสามารถจนไม่อาจปฏิบัติศาสนกิจได้สะดวก

        คำว่า นาค คนที่จะบวชเขาเรียกว่า นาค แปลว่า ผู้ประเสริฐ หรือ ผู้ไม่ทำบาป เหตุที่ได้ชื่อว่า นาค เรื่องเดิมมีอยู่ว่า พญานาคแปลงตัวเป็นมนุษย์มาบวช ในพระพุทธศาสนาเวลานอนหลับกลับเพศเป็นนาคตามเดิม วันหนึ่งพวกภิกษุไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสเรียกเธอมาถาม ได้ความว่าเป็นเรื่องจริง จึงสั่งให้สึกเสียพญานาคมีความอาลัยในเพศบวช จึงกราบทูลขอฝากชื่อนาคไว้ ถ้าผู้ใดจะเข้ามาบวชขอให้ เรียกชื่อว่า นาค คำว่านาค จึงเป็นชื่อเรียกผู้ที่จะบวชจนถึงทุกวันนี้

  มูลเหตุแห่งการบวช

            ในสมัยโบราณ คนที่ออกบวชย่อมบวชเพราะชรา เจ็บป่วย จนทรัพย์ สิ้นญาติขาดมิตร สำหรับพระพุทธเจ้าพระองค์ปรารภความเกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงออกบวช ส่วนคนทุกวันนี้บวชตามประเพณี เมื่ออายุครบ ก็บวช บวชตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่บ้าง เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาให้ถึงแก่นแท้บ้าง บวชเรียนบ้าง

คนที่ควรบวชให้คือ

 • คนมีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์

 • มีอาชีพชอบและมีหลักฐานดี

 • มีความประพฤติดี ไม่ติดฝิ่น กัญชาและสุรา เป็นต้น

 • มีความรู้อ่านออกเขียนได้

 • ปราศจากบรรพชาโทษ และมีรูปร่างสมบูรณ์ ไม่ชรา ทุพพลภาพ หรือพิกลพิการ

  หมายเหตุ:   ผู้ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศวิหาร ต้องมาติดต่อพระอาจารย์เจ้าคณะต่าง ๆ ภายในวัดที่ตนเองรู้จักหรือถ้าไม่รู้จักให้ไปกราบขอบวชที่พระอุปัชฌาย์ (พระเทพสารเวที)  คณะกุฏิโดยตรง ไม่รับสมัครบวชทางโทรศัทพ์หรือโทรสาร และต้องมีระยะเวลาบวชอย่างน้อย ๑๕ วัน

 

วีดิโอ
งานบรรพชาอุปสมบท

วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๒ โทรสาร. ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๒