ชมภาพวีดีโองาน
บรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร