กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา

ประจำวันธัมมัสสวนะ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เวลา ๐๙.๐๐ น.

พุทธศักราช ๒๕๕๓

------------------------------------------

          เดือน            วันที่             วัน/ขึ้น-แรม/เดือน              ผู้แสดง

          มกราคม                                              /./                                                  สมเด็จพระวันรัต                                                                                                                  

๑๕                          /.๑๕/                                               พระธรรมวราจารย์

                                                ๒๓                          /./                                                  พระเทพดิลก

                                                ๓๐                          /.๑๕/                                               พระราชสุมนต์มุนี

                กุมภาพันธ์                                           /./                                                  พระเทพสิทธิโมลี

                                                ๑๓                          /.๑๔/                                               พระราชวิสุทธิญาณ

                                                ๒๑                          /./                                                  พระโสภณคณาภรณ์

                                                ๒๘                          /.๑๕/ (วันมาฆบูชา)                       สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช

                มีนาคม                                                /./                                                  พระมหานายก

                                                ๑๕                          /.๑๕/                                               พระราชรัตนมงคล

                                                ๒๓                          /./                                                  พระสุทธิสารเมธี

                                                ๓๐                          /.๑๕/                                               พระบวรสุทธิวงศ์

                เมษายน                                              /./                                                  พระศรีวิสุทธิกวี

                                                ๑๓                          /.๑๔/                                               พระธรรมวราจารย์

                                                ๒๑                          /./                                                  พระเทพดิลก

                                                ๒๘                          /.๑๕/                                               พระเทพปริยัติวิมล

                พฤษภาคม                                          /./                                                  พระเทพสิทธิโมลี

                                                ๑๓                          /.๑๕/                                               พระราชสุมนต์มุนี

                                                ๒๑                          /./                                                  พระราชวิสุทธิญาณ

                                                ๒๘                          /.๑๕/  (วันวิสาขบูชา)                    สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช

                มิถุนายน                                             /./   (วันอัฏฐมีบูชา)                     สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช

                                                ๑๑                          /.๑๔/                                               พระโสภณคณาภรณ์

                                                ๑๙                          /./                                                  พระมหานายก

                                                ๒๖                          /.๑๕/                                               พระราชรัตนมงคล

                กรกฎาคม                                          /./                                                 พระสุทธิสารเมธี

                                                ๑๑                          /.๑๕/                                               พระบวรสุทธิวงศ์  

                                                ๑๙                          /./                                                  พระศรีวิสุทธิกวี

                                                ๒๖                          /.๑๕/    (วันอาสาฬหบูชา)            สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช

                สิงหาคม                                              /./                                                  พระธรรมวราจารย์

                                                ๑๐                          /.๑๕/                                               พระเทพดิลก

                                                ๑๘                          /./                                                  สมเด็จพระวันรัต

                                                ๒๕                          /.๑๕/                                               พระเทพปริยัติวิมล

                กันยายน                                             /./                                                  พระเทพสิทธิโมลี

                                                                             /.๑๔/                                               พระราชสุมนต์มุนี

                                                ๑๖                          /./๑๐                                               พระราชวิสุทธิญาณ

                                                ๒๓                          /.๑๕/๑๐                                            พระประกาศพุทธกิจ

                ตุลาคม                                                /./๑๐                                               พระโสภณคณาภรณ์

                                                                             /.๑๕/๑๐                                            พระราชรัตนมงคล

                                                ๑๖                          /./๑๑                                               พระมหานายก

                                                ๒๓                          /.๑๕/๑๑ (วันออกพรรษา)               สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช

                                                ๓๑                          /./๑๑                                               พระสุทธิสารเมธี

                พฤศจิกายน                                        /.๑๔/๑๑                                            พระบวรสุทธิวงศ์

                                                ๑๔                          /./๑๒                                               พระศรีวิสุทธิกวี

                                                ๒๑                          /.๑๕/๑๒                                            พระธรรมวราจารย์

                                                ๒๙                          /./๑๒                                               สมเด็จพระวันรัต

                ธันวาคม                                              /.๑๕/๑๒                                            พระเทพดิลก

                                                ๑๔                          /./                                                  พระเทพสิทธิโมลี  

                                                ๒๑                          /.๑๕/                                               พระราชสุมนต์มุนี

                                                ๒๙                          /./                                                  พระราชวิสุทธิญาณ

                                    --------------------------------------------------------------------------------------------

 

กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา

ประจำวันธัมมัสสวนะ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เวลา ๑๕.๐๐ น.

พุทธศักราช ๒๕๕๓

 

          เดือน            วันที่             วัน/ขึ้น-แรม/เดือน              ผู้แสดง

            มกราคม                                              /./                                                  พระมหาไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน                                                                            

๑๕                          /.๑๕/                                               พระมหาบุญเสริม โสมปุญฺโญ            

                                                ๒๓                          /./                                                  พระมหาประเสริฐ ปสิฏฺโฐ

                                                ๓๐                          /.๑๕/                                               พระครูวิสุทธิธรรมภาณ

                กุมภาพันธ์                                           /./                                                  พระครูธรรมธร จเรพล         

                                                ๑๓                          /.๑๔/                                               พระมหาสำรวย สุภวิสฺสุโก

                                                ๒๑                          /./                                                  พระครูประสาทพุทธปริต

                มีนาคม                                               /./                                                  พระครูพิศาลวินัยวาท

                                                ๑๕                          /.๑๕/                                               พระมหาศิลปะ ธมฺมสิปฺโป

                                                ๒๓                          /./                                                  พระมหาสมชาย อภิชโย

                                                ๓๐                          /.๑๕/                                               พระมหาทรงวุฒิ ฐิตวุฑฺฒิโก

                เมษายน                                              /./                                                  พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย

                                                ๑๓                          /.๑๔/                                               พระมหาบัณฑิต นิปโก

                                                ๒๑                          /./                                                  พระมหาทองเลื่อน ทกฺขชโย

                                                ๒๘                          /.๑๕/                                               พระมหาสุนันท์ สุรเตโช

                พฤษภาคม                                          /./                                                  พระมหาไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน

                                                ๑๓                          /.๑๕/                                               พระมหาบุญเสริม โสมปุญฺโญ

                                                ๒๑                          /./                                                  พระมหาประเสริฐ ปสิฏฺโฐ

                มิถุนายน                ๑๑                          /.๑๔/                                               พระครูวิสุทธิธรรมภาณ

                                                ๑๙                          /./                                                  พระครูธรรมธร จเรพล

                                                ๒๖                          /.๑๕/                                               พระมหาสำรวย สุภวิสฺสุโก

                กรกฎาคม                                          /./                                                  พระครูประสาทพุทธปริต

                                                ๑๑                          /.๑๕/                                               พระครูพิศาลวินัยวาท

                                                ๑๙                          /./                                                  พระมหาศิลปะ ธมฺมสิปฺโป

                สิงหาคม                                              /./                                                  พระมหาสมชาย อภิชโย

                                                ๑๐                          /.๑๕/                                               พระมหาทรงวุฒิ ฐิตวุฑฺฒิโก

                                                ๑๘                          /./                                                  พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย

                                                ๒๕                          /.๑๕/                                               พระมหาบัณฑิต  นิปโก

                กันยายน                                             /./                                                  พระมหาทองเลื่อน ทกฺขชโย

                                                                             /.๑๔/                                               พระมหาสุนันท์ สุรเตโช

                                                ๑๖                          /./๑๐                                               พระมหาไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน

                                                ๒๓                          /.๑๕/๑๐                                            พระมหาบุญเสริม โสมปุญฺโญ

                ตุลาคม                                                /./๑๐                                               พระครูวิสุทธิธรรมภาณ

                                                                             /.๑๕/๑๐                                            พระมหาประเสริฐ ปสิฏฺโฐ

                                                ๑๖                          /./๑๑                                               พระครูธรรมธร จเรพล

                                                ๒๓                          /.๑๕/๑๑ (วันออกพรรษา)               พระครูประสาทพุทธปริต

                                                ๓๑                          /./๑๑                                               พระมหาสำรวย สุภวิสฺสุโก

                พฤศจิกายน                                        /.๑๔/๑๑                                            พระครูพิศาลวินัยวาท

                                                ๑๔                          /./๑๒                                               พระมหาศิลปะ  ธมฺมสิปฺโป

                                                ๒๑                          /.๑๕/๑๒                                            พระมหาสมชาย  อภิชโย

                                                ๒๙                          /./๑๒                                               พระมหาทรงวุฒิ  ฐิตวุฑฺฒิโก

                ธันวาคม                                              /.๑๕/๑๒                                            พระมหาบัณฑิต  นิปโก

                                                ๑๔                          /./                                                  พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย

                                                ๒๑                          /.๑๕/                                               พระมหาจรัญ  สุจารโณ

                                                ๒๙                          /./                                                  พระครูประสาทพุทธปริต

------------------------------------------------------------------------------------

 

กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา

ประจำวันธัมมัสสวนะ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เวลา ๑๓.๐๐ น.
พุทธศักราช ๒๕๕๓
   

 

เดือน            วันที่             วัน/ขึ้น-แรม/เดือน              ผู้แสดง

            มกราคม                                                              /./                                  พระครูสมุห วิชัย ปิยชโย                                                                                                      

๒๓                          /./                                  พระครูวินัยธร สท้าน

                กุมภาพันธ์                                                           /./                                  พระมหาพีรเดช ฐิตเตโช

                                                                ๒๑                          /./                                  พระปรีดา ธมฺมปีติโก

                มีนาคม                                                                /./                                  พระครูสังฆสิทธิกร

                                                                ๒๓                          /./                                  พระมหา ม... นันทวัฒน์  ชยวฑฺฒโน

                เมษายน                                                              /./                                  พระมหาจินดา  ฐานจินฺโต

                                                                ๒๑                          /./                                  พระมหาพิสิฐพงศ์  ปวิสิฏฺโฐ

                พฤษภาคม                                                          /./                                  พระมหาภัทร ฐิตภทฺโท

                                                                ๒๑                          /./                                  พระมหา ม.. ทวีลาภ เขมลาโภ

                มิถุนายน                                ๑๙                          /./                                  พระเจริญ สุภวุฑฺฒิโก                          

                กรกฎาคม                                                          /./                                  พระเอกชัย  สิริชโย               

                                                                ๑๙                          /./                                  พระเอกพล  จิตพโล                                                             

สิงหาคม                                                              /./                                  พระมหาดร.ธวัชชัย  ปญฺญาชโย 

                                                                ๑๘                          /./                                  พระสมชาย ป. สุชาโต

                กันยายน                                                             /./                                  พระครูสมุห วิชัย  ปิยชโย

                                                                ๑๖                          /./๑๐                               พระครูวินัยธร สท้าน

                ตุลาคม                                                                /./๑๐                               พระมหาพีรเดช ฐิตเตโช

                                                                ๑๖                          /./๑๑                               พระมหาจินดา  ฐานจินฺโต

                                                                ๓๑                          /./๑๑                               พระมหาภัทร ฐิตภทฺโท

                พฤศจิกายน                           ๑๔                          /./๑๒                               พระมหา ม.. ทวีลาภ เขมลาโภ

                                                                ๒๙                          /./๑๒                               พระเจริญ สุภวุฑฺฒิโก

                ธันวาคม                                 ๑๔                          /./                                  พระเอกชัย สิริชโย                                                                

                                                                ๒๙                          /./                                  พระสุชาติ  อภิชาโต

 

                                                                                               วัดบวรนิเวศวิหาร