พระราชประวัติ ภาพงานบำเพ็ญพระกุศลฯปี ๒๕๕๓ งานบำเพ็ญพระกุศลฯ ปี ๒๕๕๒

 

 

 

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ (ยุคล) บุญจิตราดุลย์ ทรงปฏิบัติกรณียกิจแทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔๖ สวดมาติกาและสดับปกรณ์

เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ จำนวน ๖ รูป รับพระราชทานฉัน

                      ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
 

  -----------------------

 

รายนามพระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

๑. พระธรรมวราจารย์

๒. พระเทพดิลก

๓. พระราชวิสุทธิญาณ

๔. พระมหาไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน

๕. พระโสภณคณาภรณ์

๖. พระครูสมุห วิชัย ปิยชโย

๗. พระครูธรรมธร จเรพล ฐิตาจาโร

๘. พระมหาสำรวย สุภวิสฺสุโก

๙. พระมหาศิลปะ ธมฺมสิปฺโป

๑๐.พระมหา ม.ร.ว.นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน