ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
   Track1.mp3
Track2.mp3
Track3.mp3

Track4.mp3

 

 

 

 

 

คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ   ๙๖  พรรษา
สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก
ที่        /๒๕๕๒
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฉลองพระชนมายุ   ๙๖  พรรษา
สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก
……………………..
ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  ๑๔๗/๒๕๕๒  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ  ๙๖ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก    ลงวันที่  ๒๙  พฤษภาคม   ๒๕๕๒   นั้น
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ   ๙๖  พรรษา  สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก   ได้มีการประชุมเมื่อวันที่   ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๒   ณ  ห้องประชุม๓๐๑   ทำเนียบรัฐบาล   ที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง   ๆ   เพื่อช่วยดำเนินงานในการจัดงาน  
ฉลองพระชนมายุ   ๙๖  พรรษา    สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก   เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   สมพระเกียรติ    จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย  ๆ   ดังนี้
๑.  คณะกรรมการฝ่ายพระราชพิธี  และกิจกรรมถวายเป็นพระกุศล   ประกอบด้วย


๑.๑

ราชเลขาธิการ

ประธานกรรมการ

๑.๒

เลขาธิการพระราชวัง

รองประธานกรรมการ

๑.๓

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รองประธานกรรมการ

๑.๔

อธิบดีกรมการศาสนา

รองประธานกรรมการ

๑.๕

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทน

กรรมการ

๑.๖

ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทน

กรรมการ

๑.๗

ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทน

กรรมการ

๑.๘

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทน

กรรมการ

๑.๙

ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน

กรรมการ

๑.๑๐

สมุหราชองครักษ์หรือผู้แทน

กรรมการ

๑.๑๑

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทน

กรรมการ

๑.๑๒

ผู้บัญชาการทหารบก  หรือผู้แทน

กรรมการ

๑.๑๓

ผู้บัญชาการทหารเรือ  หรือผู้แทน

กรรมการ

๑.๑๔

ผู้บัญชาการทหารอากาศ  หรือผู้แทน

กรรมการ

๑.๑๕

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  หรือผู้แทน

กรรมการ

๑.๑๖

รองราชเลขาธิการ (ท่านผู้หญิงบุตรตรี   วีระไวทยะ)

กรรมการ

๑.๑๗

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กรมการศาสนา   

กรรมการและเลขานุการ

๑.๑๘

ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๑๙

ผู้อำนวยการกองพิธีการ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๒๐

ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์    กรมการศาสนา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๒๑

ผู้อำนวยการส่วนกิจการคณะสงฆ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่    ดังนี้
๑.  จัดพระราชพิธี   ศาสนพิธี   และพิธีการต่าง ๆ  ให้ถูกต้องตามประเพณี  อย่างสมพระเกียรติ
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้อง     เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย        ความเรียบร้อยและสอดคล้องกัน
๓.  ดำเนินการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
๒.   คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองรายการขอใช้งบประมาณ  ประกอบด้วย


๒.๑

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(ผู้ได้รับมอบหมาย)

ประธานกรรมการ

๒.๒

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (ผู้ได้รับมอบหมาย)

รองประธานกรรมการ

๒.๓

ผู้อำนวยการจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร
สำนักงบประมาณ

กรรมการ

๒.๔

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กรมการศาสนา

กรรมการ

๒.๕

ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร

กรรมการ

๒.๖

ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์

กรรมการ

๒.๗

ผู้แทนราชเลขาธิการ

กรรมการ

๒.๘

ผู้แทนสำนักพระราชวัง

กรรมการ

๒.๙

ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล

กรรมการและเลขานุการ

       ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่    ดังนี้
๑.  พิจารณางบประมาณ   ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  และคัดเลือกการจัดสรรงบประมาณ        ให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้อง     เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย        ความเรียบร้อย และสอดคล้องกัน
๓. ดำเนินการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
                           ๓.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   ประกอบด้วย


๓.๑

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ประธานกรรมการ

๓.๒

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
(ที่ได้รับมอบหมาย)

รองประธานกรรมการ

๓.๓

ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย  หรือผู้แทน

กรรมการ

๓.๔

ผู้อำนวยการสำนักข่าว  กรมประชาสัมพันธ์  หรือผู้แทน

กรรมการ

๓.๕

ผู้แทนกองทัพบก

กรรมการ

๓.๖

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง ๓  อสมท.

กรรมการ

๓.๗

ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย

กรรมการ

๓.๘

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

กรรมการ

๓.๙

ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยโมเดิร์นไนน์

กรรมการ

๓.๑๐

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ  

กรรมการ

๓.๑๑

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ 

อนุกรรมการ

๓.๑๒

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๗ 

กรรมการ

๓.๑๓

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรรมการ

๓.๑๔

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสัมพันธ์

กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๕

เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์                                                    

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๑๖

ผู้อำนวยการกองพุทธสารนิเทศ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                                                  

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

             ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
๑.  ประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชนมายุ   ๙๖   พรรษา   สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช    
สกลมหาสังฆปริณายก    และเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฉลองอย่างกว้างขวาง   อันเป็นการเทิดทูนสถาบันพระพุทธศาสนา
๒.    ประชาสัมพันธ์   เชิญชวน  และประสานงานให้ภาครัฐ  และภาคเอกชน  ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายในมงคลสมัยวโรกาสคล้ายวันประสูติ
๓.    จัดบันทึกภาพยนตร์  ภาพนิ่ง  และเทปโทรทัศน์การจัดงาน
๔.    ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   และสอดคล้องกัน         
๕.    ดำเนินการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

     ๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ  และจดหมายเหตุ  ประกอบด้วย

๔.๑

พระเทพปริยัติวิมล

ที่ปรึกษา

๔.๒

พระบวรสุทธิวงศ์

ที่ปรึกษา

๔.๓

พระโสภณคณาภรณ์

ที่ปรึกษา

๔.๔

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ประธานกรรมการ

๔.๕

อธิบดีกรมศิลปากร

รองประธานกรรมการ

๔.๖

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองประธานกรรมการ

๔.๗

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

รองประธานกรรมการ

๔.๘

รองอธิบดีกรมการศาสนา

รองประธานกรรมการ

๔.๙

รองอธิบดีกรมศิลปากร  (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

กรรมการ

๔.๑๐

ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรรมการ

๔.๑๑

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ   กรมศิลปากร

กรรมการ

๔.๑๒

ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรรมการ

๔.๑๓

เลขานุการกรมศิลปากร 

กรรมการ

๔.๑๔

ผู้แทนสำนักพระราชวัง

กรรมการ

๔.๑๕

ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ

กรรมการ

๔.๑๖

นายทองต่อ   กล้วยไม้  ณ  อยุธยา

กรรมการ

๔.๑๗

ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร

กรรมการและเลขานุการ

                 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

  1. กำหนดให้มีการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ

สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก  ทรงเจริญพระชนมายุ  ๘  รอบ 
๙๖  พรรษา   ๓  ตุลาคม   ๒๕๕๒
๒.  รวบรวมและเรียบเรียงพระประวัติ  พระศาสนกิจ  พระเกียรติคุณ  สมเด็จพระญาณสังวร 
๓.   สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  เพื่อการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 
เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ  โทรทัศน์   และสื่ออิเล็กทรอนิคต่างๆ
๔.  จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ  ๙๖  พรรษา  สมเด็จพระสังฆราช ฯ
๕.  ประสานกับหน่วยงาน องค์กรและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

                  ๕.  คณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่  พระประวัติ  พระศาสนกิจ  พระเกียรติคุณ  สมเด็จพระญาณสังวร       สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก   ประกอบด้วย

๕.๑

พระธรรมวรเมธี

ที่ปรึกษา

๕.๒

พระธรรมกิตติเมธี

ที่ปรึกษา

๕.๓

พระเทพสารเวที

ที่ปรึกษา

๕.๔

พระเทพญาณวิศิษฎ์

ที่ปรึกษา

๕.๕

พระราชปัญญามุนี

ที่ปรึกษา

๕.๖

พระบวรสุทธิวงศ์

ที่ปรึกษา

๕.๗

พระอรรถกิจโกศล

ที่ปรึกษา

๕.๘

พระโสภณคณาภรณ์

ที่ปรึกษา

๕.๙

ท่านผู้หญิงบุตรี   วีระไวทยะ

ที่ปรึกษา

๕.๑๐

พลเอก  หม่อมราชวงศ์กฤษต    กฤตากร

ที่ปรึกษา

๕.๑๑

พลเรือเอก  ทวิช  ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา

ที่ปรึกษา

๕.๑๒

พลเอก  นฤดล  เดชปติยุทธ

ที่ปรึกษา

๕.๑๓

พลเอก  สุพิศ  วรอุทัย

ที่ปรึกษา

๕.๑๔

พลโท  กิตติทัศน์   ภาณุพงศ์

ที่ปรึกษา

๕.๑๕

พลตรี  หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์   เกษมศรี

ที่ปรึกษา

๕.๑๖

พลตำรวจตรี  หม่อมราชวงศ์จีรายุส  เทวกุล

ที่ปรึกษา

๕.๑๗

พลอากาศตรี  อาวุธ  เงินชูกลิ่น

ที่ปรึกษา

๕.๑๘

พันเอก  หม่อมหลวงกุลชาติ   ดิศกุล

ที่ปรึกษา

๕.๑๙

ศาสตราจารย์พิเศษทองต่อ   กล้วยไม้  ณ  อยุธยา

ที่ปรึกษา

๕.๒๐

ศาสตราจารย์  ดร.ธัชชัย  สุมิตร

ที่ปรึกษา

๕.๒๑

ศาสตราจารย์  ดร.ทักษิณ   เทพชาตรี

ที่ปรึกษา

๕.๒๒

รองศาสตราจารย์สุเชาวน์   พลอยชุม

ที่ปรึกษา

๕.๒๓

หม่อมหลวงท้าวเทวา  เทวกุล

ที่ปรึกษา

๕.๒๔

นายกุลกุมุธ     สิงหรา  ณ  อยุธยา

ที่ปรึกษา

๕.๒๕

คุณหญิงนิธิวดี   อ้นตระการ

ที่ปรึกษา

๕.๒๖

คุณหญิงวรรณา   สิริวัฒนภักดี

ที่ปรึกษา

๕.๒๗

นางมุกดา   จันทรสมบูรณ์

ที่ปรึกษา

๕.๒๘

นางลาวัลย์   ใบหยก

ที่ปรึกษา

๕.๒๙

นายสุเมธ  ตันติเวชกุล

ที่ปรึกษา

๕.๓๑

นายศิวะ   แสงมณี

ที่ปรึกษา

๕.๓๒

นายวิวิศน์   เตชะไพบูลย์

ที่ปรึกษา

๕.๓๓

นายสวัสดิ์   โชติพานิช

ที่ปรึกษา

๕.๓๔

นายประสาน  ไตรรัตน์วรกุล

ที่ปรึกษา

๕.๓๕

นายเฉลิม   อยู่เย็น

ที่ปรึกษา

๕.๓๖

นายฐาปน   สิริวัฒนภักดี

ที่ปรึกษา

๕.๓๗

นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์

ที่ปรึกษา

๕.๓๘

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ประธานกรรมการ

๕.๓๙

นายอภัย  จันทนจุลกะ

รองประธานกรรมการ

๕.๔๐

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

กรรมการ

๕.๔๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

กรรมการ

๕.๔๒

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

กรรมการ

๕.๔๓

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

๕.๔๔

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

กรรมการ

๕.๔๕

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

กรรมการ

๕.๔๖

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

กรรมการ

๕.๔๗

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

กรรมการ

๕.๔๘

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

กรรมการ

๕.๔๙

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

กรรมการ

๕.๕๐

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรรมการ

๕.๕๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

กรรมการ

๕.๕๒

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

กรรมการ

๕.๕๓

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

กรรมการ

๕.๕๔

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรรมการ

๕.๕๕

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรรมการ

๕.๕๖

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

กรรมการ

๕.๕๗

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

กรรมการ

๕.๕๘

ปลัดกรุงเทพมหานคร

กรรมการ

๕.๕๙

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรรมการ

๕.๖๐

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

๕.๖๑

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ

๕.๖๒

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรรมการ

๕.๖๓

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการ

๕.๖๔

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

๕.๖๕

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการ

๕.๖๖

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรรมการ

๕.๖๗

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กรรมการ

๕.๖๘

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กรรมการ

๕.๖๙

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กรรมการ

๕.๗๐

นายวัลลภ  เจียรวนนท์

กรรมการ

๕.๗๑

หม่อมหลวงจิรเศรษฐ์  ศุขสวัสดิ์

กรรมการ

๕.๗๒

นายธงทอง   จันทรางศุ

กรรมการ

๕.๗๓

นายอนุชา   เสมารัตน์

กรรมการ

๕.๗๔

นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเสน

กรรมการ

๕.๗๕

นางอมรรัตน์   โล่ห์สุวรรณ

กรรมการ

๕.๗๖

นางพัชรินทร์   วิจิตตนันท์

กรรมการ

๕.๗๗

นายดนุช   อิศรเสนา  ณ  อยุธยา

กรรมการ

๕.๗๘

นายเดโช   บูรณบรรพต

กรรมการ

๕.๗๙

นายจุมภฏ  ตรัสศิริ

กรรมการ

๕.๘๐

นายวิรัตน์     ก่อสันติมุกขัง

กรรมการ

๕.๘๑

นายบัญชา  พรประภา

กรรมการ

๕.๘๒

อธิบดีกรมการศาสนา

กรรมการและเลขานุการ

๕.๘๓

ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๘๔

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๘๕

นายศิริชัย  ศักดิ์เพ็ชร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๘๖

นายพีรพงษ์  สุทธิวิรีสรรค์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๘๗

นายสุรชัย  ฉายินทุ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๘๘

นายพิยุตม์    พ่วงพันธ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินการ  และร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ  และมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้


๑.  กำหนดให้มีการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ      สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ทรงเจริญพระชนมายุ   ๘  รอบ   ๙๖ พรรษา ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๒
๒.  รวบรวมและเรียบเรียงพระประวัติ  พระศาสนกิจ  พระเกียรติคุณ 
สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก  เพื่อการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 
เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ  โทรทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิคต่างๆ
๓.  จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ  ๙๖  พรรษา  สมเด็จพระสังฆราช ฯ
๓.๑  หนังสือสมุดภาพพระประวัติ  สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ๑๙ พระองค์  
๓.๒ หนังสือสมุดภาพพระประวัติ  พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ  ที่ทรงปฏิบัติใน     พระราชพิธีสำคัญต่าง  ๆ   
๓.๓ หนังสือสมุดภาพพระประวัติ  พระศาสนกิจ  พระเกียรติคุณ  ในการทรงสร้างโรงเรียน   โรงพยาบาล   ศาสนสถาน   ที่ทรงอุปถัมภ์และที่อยู่ในพระสังฆราชูปถัมภ์   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓.๔ หนังสือธรรมกถาในการปฏิบัติอบรมจิตหนังสือ  ๔๕  พรรษา ของพระพุทธเจ้า   ๔.  จัดทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี
๔.๑   กิจกรรมปฏิบัติธรรม เปิดพุทธสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของวัดบวรนิเวศวิหาร ๙ แห่ง   ให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา  เจริญพระพุทธมนต์ บรรยายธรรม เจริญจิตภาวนา  น้อมถวาย
เป็นพระกุศลพระพรชัยมงคล
๔.๒  ส่งเสริมให้มีการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  จัดพิมพ์คู่มือการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ    และหัวข้อธรรมสำหรับพุทธมามกะ
๔.๓  ส่งเสริมให้มีการประกวดแข่งขัน  การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  จัดพิมพ์บทสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
๔.๔  จัดให้มีการ  บรรยาย  อบรม  สาธิต  และฝึกปฏิบัติ  มารยาทไทยและราชาศัพท์  เป้าหมาย  บุคคลระดับผู้บริหารหน่วย  ครูผู้สอนและนักเรียน  นักศึกษา จัดพิมพ์หนังสือมารยาทไทย 
และราชาศัพท์  เพื่อการเผยแพร่
๕.  จัดทำสารคดี วีดีทัศน์ เพื่อการเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ ทางสถานีโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำ  เป็นตอนๆ ละ ๒ นาที  ทางสถานีโทรทัศน์   และสื่ออิเล็กทรอนิคต่าง ๆ     สื่อวิทยุกระจายเสียง

                              ๖.  จัดตั้งกองทุนหรือมูลนิธิในพระนามสมเด็จพระสังฆราช วัตถุประสงค์หลัก      เพื่อบำเพ็ญสาธารณะกุศลสาธารณะประโยชน์   และการศึกษาสงเคราะห์
๗.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือ คณะทำงานช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
๘.  ประสานกับหน่วยงาน องค์กรและคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

๖.  คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ   และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  ประกอบด้วย

๖.๑

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประธานกรรมการ

๖.๒

ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรรมการ

๖.๓

ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรรมการ

๖.๔

ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรรมการ

๖.๕

ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรรมการ

๖.๖

ผู้อำนวยการกองพุทธสารนิเทศ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรรมการ

๖.๗

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กรรมการ

๖.๘

ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร

กรรมการ

๖.๙

ผู้แทนวัดพระราม  ๙  กาญจนาภิเษก

กรรมการ

๖.๑๐

ผู้แทนสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

กรรมการ

๖.๑๑

นายอำเภอพุทธมณฑล

กรรมการ

๖.๑๒

ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา

กรรมการ

๖.๑๓

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล

กรรมการ

๖.๑๔

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

กรรมการ

๖.๑๕

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช  บวรนิเวศ
ศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ์

กรรมการ

๖.๑๖

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด

กรรมการ

๖.๑๗

ประธานมูลนิธิสรรชัยพรหมฤาษี

กรรมการ

๖.๑๘

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม   สำนักงานพุทธมณฑล

กรรมการ

๖.๑๙

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่  สำนักงานพุทธมณฑล

กรรมการ

๖.๒๐

หัวหน้าฝ่ายอุทยาน  สำนักงานพุทธมณฑล

กรรมการ

๖.๒๑

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานพุทธมณพล

กรรมการ

๖.๒๒

ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล

กรรมการและเลขานุการ

                
ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่   ดังนี้
๑.  ดำเนินการจัดนิทรรศการงานฉลองพระชนมายุ  ๙๖  พรรษา  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก
๒.  ดำเนินการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา   ให้เป็นอย่างสมพระเกียรติ
๓.  ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ   ที่เกี่ยวข้อง   เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และสอดคล้องกัน
๔.  ดำเนินการอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง                   

 

                                      ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง    ณ    วันที่           กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒

 

                                  (นายอภิสิทธิ์    เวชชาชีวะ)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ  ๙๐  พรรษา
สมเด็จพระญาณสังวร    สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก

 

กองอำนวยการงานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โทร. ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๑ โทรสาร. ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๑