กำหนดการพระประวัติจองเจ้าภาพสวดอภิธรรม คีตธรรมส่งเสด็จติดต่อสอบถาม
 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

-พระศากยวงศ์วิสุทธิ์   ๐๘ ๖๘๘๖ ๐๙๑๐ (งานประชาสัมพันธ์งานพระศพฯ)

-พระราชมุนี   ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘  (รับจองสวดพระอภิธรรม)

 

สำนักงานอำนวยการบำเพ็ญกุศลพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
คณะแดงบวร วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘  โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๙
เว็บไซต์
: www.watbowon.com อีเมล์: somdej0310@hotmail.com