กำหนดการพระประวัติจองเจ้าภาพสวดอภิธรรม คีตธรรมส่งเสด็จติดต่อสอบถาม


พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

พระธรรมเทศนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

 

สำนักงานอำนวยการบำเพ็ญกุศลพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
คณะแดงบวร วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘  โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๙
เว็บไซต์
: www.watbowon.com อีเมล์: somdej0310@hotmail.com