กำหนดการพระประวัติจองเจ้าภาพสวดอภิธรรม คีตธรรมส่งเสด็จติดต่อสอบถาม

Download ได้ที่นี่


สำนักงานอำนวยการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
คณะแดงบวร วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘
เว็บไซต์: www.watbowon.com อีเมล์: somdej0310@hotmail.com