มหามกุฏราชวิทยาลัย
      
มหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงก่อตั้งขึ้น โดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ผู้ทรงเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญพระองค์หนึ่งของไทย เป็นวิทยาลัยหรือสถานศึกษาสำหรับภิกษุสามเณรตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงตั้งขึ้นใหม ผู้สอบได้ทรงตั้งเป็นเปรียญ เรียกว่า "เปรียญมหามกุฏ"
      การศึกษาตามหลักสูตรของมหามกุฏราชวิทยาลัยครั้งนั้น ดำเนินการอยู่ ๘ ปีก็เลิกไป แต่กิจการส่งเสริมการศึกษาและการอบรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหามกุฏราชวิทยาลัยยังทรงดำเนินการต่อไป

   
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย

สัญลักษณ์สภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลัย

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
      พ.ศ.๒๔๗๖ กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งมีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรณ์สิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเป็นนายกกรรมการ ได้จดทะเบียนทรัพย์สินของมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งเป็น "มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย" เพื่อนำดอกผลมาบำรุงการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในระยะแรกตั้งสำนักงานมูลนิธิฯอยู่ที่ตึกหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทั่ง พ.ศ.๒๕๒๑ จึงย้ายมาตั้งที่อาคารหลังใหม่ ดังปรากฎอยู่ในปัจจุบัน
 
 
ตำหนักล่าง (สถานที่ตั้งมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยเมื่อแรกตั้ง)

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
      พ.ศ.๒๔๘๘ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขณะทรงดำรงพระสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช นายกกรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ทรงประกาศตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึ้น เรียกว่า "สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย" เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกในประเทศไทย ในความอุปถัมภ์บำรุงของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในระยะแรกตั้งอยู่ที่ตึกหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ถึงพ.ศ.๒๕๐๑ เมื่อได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ในวัดบวรนิเวศวิหารเสร็จแล้ว จึงได้ย้ายเข้ามาเปิดการเรียนการสอนที่อาคารหลังใหม่ ในวัดบวรนิเวศวิหาร ดังที่ปรากฎอยู่ในบัดนี้
      พ.ศ.๒๕๔๐ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ยกฐานะสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมา
         
 
         Download
โปรแกรม Java Virtural Machine
ถ้าไม่สามารถดูภาพเสมือนจริง คลิก