พลับพลาสมเด็จพระศรีสุริเยนทราฯ
Somdet Phra Srisuriyendra Pavilion


      พลับพลานี้ เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ ๔ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เรียกสมเด็จพระพันวัสสา ปลูกอยู่ในสวนพระราชวังเดิม เมื่อสวรรคต (พ.ศ.๒๓๗๙) แล้ว ได้โปรดให้รื้อมาปลูกที่วัดนี้ เป็นอาสนศาลา ที่ริมคูด้านหน้าออกถนนพระสุมเมรุ หน้าพระตำหนัก ต่อมา จึงย้ายมาปลูกใหม่ในบริเวณตำหนักจันทร์นี้ เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๕ เมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ใช้เป็นที่สอนภาษาบาลีด้วย
       กล่าวกันว่าพลับพลานี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงผนวชอยู่ ประทับเฝ้าเยี่ยมสมเด็จพระศรีสุริเยนทราฯ พระบรมราชชนนี

       Somdet Phra Srisuriyendra Pavilion. Originally, this pavilion was built for H.M. Srisuriyendra, the Queen Mother of H.M. King Rama IV (Mongkut) in the royal garden of the old Royal Palace. At her demise, with the royal command of H.M. King Rama IV (Mongkut), moved it to Wat Bovoranives Vihara for the use of Bhikkhus. It was first placed near the canal in front of Phra Sumain Road later in 1912 (B.E. 2455) it was moved again to the present location.

 
 


พลับพลาสมเด็จพระศรีสุริเยนทราฯ
ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระตำหนักเพ็ชร และพระตำหนักจันทร์

 Somdet Phra Srisuriyendra Pavilion
 


ศาลาจาน
Hall of Plates.

 

      ศาลาจาน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์  ทรงสร้างขึ้นเพื่อเก็บจานลายครามของเก่า มีฝาผนังประดับจานลายครามจารึกสุภาษิตโบราณภายในศาลาจาน ลวดลายอิทธิพลจากจีน อยู่บริเวณประตูทางเข้าพระตำหนักเพ็ชร

     
Sala Charn or Hall of Plates
. Sala Charn or Hall of Plates located at the entrance of Phra Tamnak Petr, built by Somdet Phra Maha Samana Chao Krom Phraya Pavares Variyalongkorn for preserving ancient decorative Chinese plates.


ด้านนอกศาลาจาน


ภายในศาลาจาน บรรจุจานลายครามต่าง ๆ

Walls inside the Hall of Plates are decorated with Chinese plates with old proverbs. The display of old China wares inside the Hall of Plates
อีกมุมหนึ่งของศาลาจาน

.

เครื่องจานลายคราม ที่แสดงอยู่ในศาลาจาน

The display of old China wares inside the Hall of Plates


Walls inside the Hall of Plates are  decorated with Chinese plates with old proverbs.

ฝาผนังประดับจานลายคราม จารึกสุภาษิตโบรารณภาษาจีน

Walls inside the Hall of Plates are  decorated with Chinese plates with old proverbs.