ตำหนักซ้าย
The Tamnak Sai
 

         ตำหนักซ้าย สร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ ปลูกเป็นเรือนยาวมีระเบียงมุขยื่นออกมา ยกพื้นสูงหลังคายื่น ประดับลวดลายและแกะฉลุลายไม้เป็นแนวยาวโดยรอบ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เคยทรงใช้เป็นที่ประทับทรงงาน

     The Tamnak Sai building was built in the reign of H.M. King Rama V (Chulalongkorn). Once it was used as the working place for H.H. Somdet Phra Maha Samana Chao Krom Phraya Vajiranyanavarorasa.

 
 


  The Tamnak Sai after renovated B.E. 2552


ตำหนักซ้าย

ตำหนักซ้าย ภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒