ตำหนักบัญจบเบญจมา
 Tamnak Banchopbenchama.
 

       ตำหนักบัญจบเบญจมา สร้างขึ้นโดยทุนทรัพย์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัญจบเบญจมา ซึ่งในครั้งทรงประชวรคราวจะสิ้นพระชนม์ ในปี พุทธศักราช ๒๔๓๔ ได้ทรงอุทิศประทานทุนทรัพย์ไว้เพื่อสร้างเสนาสนะถวายให้กับวัด สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงโปรดให้สร้างเป็นกุฏิตึก ๒ ชั้นทรงยุโรปและทรงขนานนามว่า "กุฏิบัญจบเบญจมา" มีการฉลองขึ้นโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา เสด็จทำพิธีฉลอง และอุทิศถวายกุฏิในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์พุทธศักราช ๒๔๓๙  "กุฏิพักตรพิมลพรรณ" สร้างขึ้นในพุทธศักราช ๒๔๘๒ หม่อมเจ้าหญิงจรัสโฉม เกษมสันต์ ทรงสร้างเป็นกุฏิตึก ๒ ชั้น ด้านหน้าของกุฏิบัญจบเบญจมาโดยมีสะพานเชื่อมถึงกันได้ ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพักตรพิมลพรรณ

    Tamnak Banchopbenchama. The two storeys building of Phra Tamnak Banchopbenchama was built by Princess Banchopbenchama with her personal money as the residence of H.H. Krom Luang Vajiranyanavongsa, Supreme Patriarch.