จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถตอนล่าง
      ในพระอุโบสถเป็นภาพแสดงเหตุการณ์สำคัญๆเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมไทยและประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๕ ภาพ

      

ภาพที่ ๑
       ฤดูบวช นำนาคถวายตัว พิธีภัณฑุกรรมโกนหัวทำขวัญนาค แห่นาคไปวัด

ภาพที่ ๒
     พิธีอุปสมบท ตอนสอบถามอันตรายิกธรรม มีโรคเรื้อน เป็นต้น เมื่ออุปสมบทเสร็จแล้วฟังคำสอน
   
 
      


ภาพที่ ๓
      
กิจประจำวัน ฟังอุปัชฌ์อาจารย์อบรม และทำวัตรไหว้พระในพระอุโบสถ
 
 

 

ภาพที่ ๔
     ฟังพระปาฏิโมกข์ ชาวบ้านมาทำบุญเลี้ยงพระ ทำอุปัชฌายาจริยวัตร รับอบรมอาจารย์สอนหนังสือแก่ศิษย์วัด


      

 

ภาพที่ ๕
      
ถวายผ้าจำนำพรรษา ศิษย์เก่ามาทำวัตรอุปัชฌาย์ ถวายพุ่มพรรษา

      


     
ภาพที่ ๖
     ประชาชนมาวัด ถือศีล รักษาอุโบสถ ฟังธรรมในพรรษา

 

     

 

ภาพที่ ๗
      วันอุโบสถ กลางเดือนสิบสอง พระที่จาริกหรือธุดงควัตรต่างพากันมาร่วมอุโบสถสังฆกรรม ชาวบ้านลอยกระทง

     

      

 

ภาพที่ ๘
กิจวัตรประจำวันของผู้อยู่ในวัด

 

ภาพที่ ๙
      ออกพรรษาแล้ว ทอดกฐิน ถวายกระถิน รับกฐิน ตัด เย็บ ย้อมผ้าและกรานกฐิน

      ภาพที่ ๑๐ สิ้นกฐินเข้าหน้าผ้าป่า แห่ผ้าป่า ทอดผ้าป่าตามป่าช้า

 

   

 

ภาพที่ ๑๑
      วันมาฆะ วิสาขะ ทำบุญตักบาตร ทำทาน กลางคืนตามประทีปโคมไฟตามกำแพงแก้วเที่ยวไหว้พระบาท พระเจดีย์ พระธาตุ ชักพระ ถวายผ้าห่มพระเป็นต้น

 

      

      

ภาพที่ ๑๒
      กราบลาเจ้าอาวาสออกธุดงค์เดินทางเข้าป่า เดินผ่านทุ่ง ข้ามแม่น้ำลำธาร ฝึกหัดปฏิบัติกัมมัฏฐาน

   
 
ภาพที่ ๑๓
      พระอยู่ปริวาสกรรมเพื่อออกจากอาบัติสังฆาทิเสส และพระสอนหนังสือสามเณร เด็ก
   
     


ภาพที่ ๑๔
      รูปพระจำนวนมากเป็นภาพแสดงถึงพิธีอัพภาณเพื่อออกจากอาบัติสังฆาทิเสส ซึ่งเป็นสังฆกรรม ที่จะต้องมีพระ ๒๐ รูปขึ้นไป
   

 

 

  ภาพที่ ๑๕
       ชาวบ้านใส่บาตร...”ตัวน้ำตาลอาฆาต”แสดงเป็นปิศาจไล่พระกระเจิง

   
        
      

ภาพเขียนเสาในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เขียนขึ้น เรียกว่าฉฬาภิชาติ หรือ หกชาติ แสดงถึงจิตใจของบุคคล ๖ ประเภท ตั้งแต่ดำสนิทจนถึงขาวสะอาด คือ ใจ บริสุทธิ์
      ลายดอกไม้แต่ละเสาแสดงสีแต่ละชาติ
      ฉฬาภิชาติ ภาพ ๑  : กัณหาภิชาติ ชาติคนดำ คือคนใจหยาบช้าทารุณ เช่น พรานใจบาปต่างๆ
      ฉฬาภิชาติ ภาพ ๒  : นีลาภิชาติ ชาติคนเขียว คือคนที่มีใจประกอบด้วยยุติธรรมมากขึ้น เช่น พิจารณาก่อน จึงนำตัวไปลงโทษ
      ฉฬาภิชาติ ภาพ ๓ : โลหิตาภิชาติ ชาติคนสีเลือด คือคนที่มีจิตใจสูงขึ้น ใฝ่หาศาสนาที่ถูกต้อง เหมือนดังกษัตริย์ พราหมณ์ พ่อค้า คนรับใช้กำลังเดินไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
      ฉฬาภิชาติ ภาพ ๔ : หลิททาภิชาติ ชาติคนเหลือง คือคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น เช่นผู้มีศีลธรรม เปรียบเหมือนอย่างคนนุ่งขาวห่มขาวหรืออุบาสกอุบาสิกา
      ฉฬาภิชาติ ภาพ ๕ : สุขขาภิชาติ ชาตินักบวช
      ฉฬาภิชาติ ภาพ ๖ : ปรมสุกกาภิชาติ ชาติคนขาวอย่างยิ่ง คือท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด ได้แก่ พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย

 
 
ฉฬาภิชาติ ภาพ ๑
ฉฬาภิชาติ ภาพ ๒ 
ฉฬาภิชาติ ภาพ ๓
       
 
 
ฉฬาภิชาติ ภาพ ๔
ฉฬาภิชาติ ภาพ ๕
ฉฬาภิชาติ ภาพ ๖