คำขานนาค

โดย

พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต)
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

โดย

พระราชมุนี (ฉลอง ชลิตกิจฺโจ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร